CONDICIÓNS XERAIS DO CONTRATO

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, informámoslle que os servizos de venda de entradas a través do sitio web son ofrecidos pola REAL FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL ("organización, en diante"), con domicilio social na Coruña, rúa Juan de Ciorraga 3, código postal 15008, NIF G-15.055.890 e inscrito no Rexistro de Asociacións Deportivas e Atletas de Galicia co número C-327.
Podes contactar coa nosa entidade no correo electrónico congresofutbol@futgal.es ou mediante unha carta dirixida ao enderezo anteriormente indicado. Tamén a través do noso número de teléfono 981 900 600.
O servizo ofrecido a través deste portal consiste en xestionar a venda anticipada de entradas / inscricións no modo "presencial" e "en liña".

1.- TERMOS E CONDICIÓNS
A organización ofrece a calquera persoa interesada a posibilidade de adquirir entradas / inscricións a través de Internet para asistir ao Congreso Internacional de Fútbol “O Camiño do Fútbol”. Os usuarios que accedan ao sitio web ocaminodofutbol.com para mercar billetes, asumen voluntariamente e están obrigados a respectar os termos e condicións do contrato de venda, aos que están suxeitos, e que se detallan a continuación.
A aceptación destas Condicións Xerais implica que o usuario:
1. Leu, comprende e comprende o que aquí se indica.
2. Que é unha persoa coa capacidade legal necesaria para contratar. Tamén afirma que ten polo menos 18 anos e ten unha tarxeta de crédito / débito válida.
3. Que asume todas as obrigas aquí recollidas.
Estas condicións serán aplicables a todos os contratos realizados a través deste sitio web, o seu propósito é poñer a disposición do usuario a información necesaria e regular as relacións comerciais que xurdan entre a RFGF e os usuarios do sitio web.
A organización pode modificar estes termos e condicións en calquera momento e sen previo aviso, publicándoos na web para que os usuarios poidan coñecelos. A dita modificación non afectará aos boletos / rexistros adquiridos polo usuario antes da modificación.
O usuario é responsable de proporcionar os seus datos correctamente no proceso de compra establecido na web, prestando especial atención á introdución de datos persoais e datos bancarios.
A organización comprométese a respectar o deber de confidencialidade e a utilizar os datos persoais dos usuarios de acordo coa finalidade, así como a cumprir coa súa obriga de gardalos e adoptar todas as medidas de seguridade necesarias para evitar alteracións, perdas, tratamento ou acceso non autorizado segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de protección xeral de datos, de conformidade co disposto na nosa política de privacidade.

2.- IDENTIFICACIÓN DAS PARTES
O usuario que accede á compra de entradas a través da web e que en diante será o comprador.
A RFGF, como promotora e organizadora do evento.

3.- FORMAS DE PAGO
O medio de pago que se ofrece na web é a compra con tarxeta bancaria.
Ao facer clic en "Comprar", confirmas que a tarxeta de crédito é túa ou está autorizada.
As tarxetas de crédito estarán suxeitas a cheques e autorizacións da súa entidade emisora, pero se a devandita entidade non autoriza o pago, non poderemos formalizar ningún contrato contigo.

4.- PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN.
Dende o momento no que o usuario realiza a orde de compra dun billete, chamarase comprador e estará obrigado como tal á organización que ostentará a condición de vendedor. A compra realizada a través de Internet polo comprador e que recibiu a organización ten un carácter contractual vinculante.
O comprador debe cubrir correctamente os datos requiridos e comprométese a non introducir datos de terceiros. A recepción da orde de compra será confirmada pola organización, por correo electrónico ou por outros medios sen demora, e a partir dese momento completarase a compravenda e ambas as partes estarán obrigadas a cumprir o acordo.
Procedemento de contratación
Podes acceder á venda de entradas sen rexistrarte na web. En ámbolos dous casos, deberá proporcionar de xeito libre e voluntario os datos persoais requiridos.
Ademais do anterior, infórmase de que de acordo co esixido polo art. 27 da Lei 34/2002, do 11 de xuño, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:
• Fai clic no botón "Comprar billete" na modalidade desexada. A continuación podes ver o proceso de compra que consta de tres seccións: Compra, pagamento e confirmación.
• Na sección de pago, introduza os datos requiridos, faga clic en "Comprar billete" e acepte os Termos e condicións que rexerán a venda.
• A entrada / rexistro non se confirmará ata verificar o tipo de modalidade e recibir o pagamento.
• "Confirmación" da compra: unha vez completados os pasos anteriores, recibirá un correo electrónico de confirmación.
• Unha vez rematado o proceso de compra, recibirás un correo electrónico confirmando a compra e poderás descargar e imprimir o billete.
• No correo electrónico de envío da acreditación, recibirás os teus datos de acceso á área persoal (nome de usuario e contrasinal), desde onde poderás ver as sesións en liña se aceptaches este tipo de modalidade.
O prazo para a venda de entradas / inscricións para o congreso en formato presencial remata o 9 de novembro de 2021.

5.- PREZO
O prezo da entrada inclúe o IVE actual e exprésase en euros (€). O prezo do billete e os impostos aplicables aparecerán detallados no momento da compra.
Os prezos de venda ao público das entradas / inscricións serán os publicados na páxina web e aplicaranse automaticamente no proceso de contratación.
Aínda que tentamos garantir a precisión do prezo do billete, poden producirse erros. Se descubrimos un erro no prezo do billete, a organización informará ao comprador canto antes, permitíndolle escoller adaptar a compra ao prezo correcto (efectuando un pago ou un cargo na súa conta, segundo o caso ser) ou cancelar a compra. Se decides cancelar despois de ter pagado o prezo incorrecto, recibirás un reembolso total do prezo da organización.

6.- USO DAS ENTRADAS / ACREDITACIÓNS
• As entradas / acreditacións adquiridas, incluso despois da compra, seguirán sendo propiedade da organización e son unha licenza persoal revocable que pode ser retirada, denegando a admisión en calquera momento. Se isto ocorre, devolverase o prezo de venda do billete retirado ou ao que se lle denegue o acceso.
• O comprador do boleto ou a persoa en cuxo nome se personaliza o boleto / acreditación, asume toda responsabilidade en caso de duplicación, fotocopia ou falsificación do mesmo, perdendo todos os dereitos que concede para acceder ao congreso.
• A revenda ilegal dun billete / acreditación constitúe unha causa suficiente para a confiscación ou cancelación do dito billete sen dereito a devolución nin a ningún outro tipo de indemnización.
• A organización non se fai responsable da perda ou roubo de billetes / acreditacións.
• A adquisición de entradas / inscricións / acreditacións non outorga ao Comprador o dereito de usalo con fins publicitarios e comerciais, de mercadotecnia ou promocionais ou calquera outro que non sexa para acceder e gozar do congreso (incluídos concursos, agasallos e / ou sorteos), se non co consentimento expreso e por escrito da organización.
• A compra de entradas / inscricións debe facerse só a través da web. A organización non garante a autenticidade da entrada se non se mercou nos puntos oficiais de venda.

7.- POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
7.1 Modificacións
• As entradas / inscricións son nominais. Se precisas modificar o nome na túa entrada / rexistro, podes facelo enviando un correo electrónico a congresofutbol@futgal.es . Neste correo electrónico tes que solicitar o cambio e indicar o número do billete.
• Se precisa cambiar o seu rexistro de presencial a en liña, pode facelo enviando un correo electrónico a congresofutbol@futgal.es . Neste correo electrónico tes que solicitar o cambio e indicar o número do ticket.

7.2 Cancelacións
• Unha vez adquirido o billete, o seu importe só se modificará ou reembolsará no caso de cancelación do evento.
• En caso de cancelación durante o Congreso, o comprador non terá dereito a un reembolso do prezo do billete.
• Calquera cambio ou cancelación do evento que se produza publicarase na web.
• As entradas compradas con desconto ou tarifa especial deberán xustificar este dereito mediante un documento acreditativo na entrada do Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia. No caso de non presentar a correspondente xustificación, non serán válidas.

7.3 Devolucións
Dereito de desistimento
De conformidade coa normativa vixente en materia de xestión de consumo e venda polo miúdo, o comprador non poderá exercer o dereito de retirada ou resolución dado que a prestación de servizos relacionados con actividades de lecer está exenta de tal dereito.
A incapacidade do comprador para asistir ao congreso por motivos alleos á organización e / ou o erro ao realizar a compra non serán motivos válidos para solicitar a devolución do prezo das entradas.
En calquera caso no que a devolución do prezo sexa axeitada, a organización só reembolsará o importe do billete, non sendo responsable doutros gastos como, a título de exemplo e con carácter puramente enunciativo, hoteis, viaxes, comidas, manutención. , gastos de xestión, etc.
Procedemento de devolución do prezo
No caso de xerarse segundo o anterior, o dereito de devolución será reembolsado no prazo dun mes a partir da data de comunicación pública da cancelación e na forma especificada pola organización.
O comprador poderá solicitar o reembolso nun prazo de quince días a partir da data de comunicación pública da cancelación ou aprazamento do evento, na forma especificada pola organización e presentando, en todo caso, o comprobante da compra, o boleto e o detalles da tarxeta para a verificación. O vencemento do prazo establecido no parágrafo anterior sen que o Comprador solicitase a devolución do importe correspondente ás compras realizadas, entenderase como a renuncia por parte do Comprador da devolución das cantidades que lles poidan corresponder. En ningún caso procederá a devolución máis alá dos prazos establecidos.
Para solicitar un reembolso, envíe a súa solicitude por escrito a: Real Federación Galega de Fútbol - Rúa Juan de Ciorraga 3 - Baixo · 15008 - A Coruña. Debes acompañar a solicitude co teu boleto, o comprobante de compra, os datos da tarxeta coa que realizaches a compra e seguir as instrucións que che enviamos dentro dos 15 días seguintes á data da notificación de cancelación.

8.- POLÍTICAS DE ACCESO
Para acceder ao evento, a acreditación impresa entregarase no lugar habilitado para el no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. O persoal autorizado validará o billete cun dispositivo electrónico que analiza o código único inserido no billete ou a través dunha lista.
Para unha maior seguridade, será obrigatorio levar a acreditación nun lugar visible durante todos os actos da reunión. Do mesmo xeito, será obrigatorio presentar os boletos correspondentes nos actos que se requiran.
Só se considerará válida a primeira entrada / acreditación presentada no acceso identificado co código único e non se permitirá en ningún caso a aqueles que posteriormente intenten entrar coa mesma entrada.
A organización resérvase o dereito de admisión ao evento.
O recinto pode ser obrigado ás veces a realizar accións de rexistro, non permitindo a entrada de obxectos que poidan considerarse perigosos ou que estean prohibidos pola normativa de seguridade vixente en espectáculos públicos. Están estritamente prohibidos e, polo tanto, lexitimarán a prohibición de acceso:
• A introdución de bebidas alcohólicas, armas, instrumentos que se poden usar como tales, bengalas, fogos de artificio ou obxectos similares.
• A introdución e exhibición de pancartas, símbolos, emblemas ou lendas que impliquen incitación á violencia.
• Estar baixo a influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos ou substancias similares.
As entradas emítense de acordo coas normas e regulamentos do Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia e da organización. A infracción de calquera destas regras e regulamentos, ou calquera outro acto que poida causar danos ou danos, dará dereito ao lugar ou á organización a expulsar ao usuario do lugar.
Prohíbese o uso non autorizado de equipos fotográficos e de gravación. Pódense destruír ou eliminar fotos, vídeos e / ou gravacións. Tamén se poden prohibir as plumas láser, os teléfonos móbiles, os cans ou calquera outro animal (excepto os cans guía).
Así mesmo, informámoslle que o Congreso tomará todas as medidas de seguridade sociosanitaria que estean vixentes na data do evento e asegurará que se cumpran para garantir a seguridade de todos os asistentes.

9. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN
Estes termos e condicións réxense pola lexislación española. A resolución de conflitos ou controversias presentarase aos Xulgados e Tribunais da Coruña, excepto nos casos en que a xurisdición corresponda ao domicilio do comprador.
Estas Condicións Xerais preparáronse de acordo co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico; A Lei 7/1998, do 13 de abril, de condicións xerais de contratación; o texto revisado da Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, e a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de xestión do comercio polo miúdo, así como moitas disposicións legais son aplicable.
Se algunha das cláusulas incluídas nesta condición fose declarada nula, total ou parcialmente, quedará sen efecto pero non será extensible ao resto do contrato.
10. ATENCIÓN AO CLIENTE
Para calquera información sobre a compra, o usuario pode contactar coa organización do evento a través do formulario de contacto habilitado, a través do correo electrónico congresofutbol@futgal.es Ou o número de teléfono 981 900 600
Todas as dúbidas e especialmente as queixas e suxestións serán respondidas o máis rápido posible, sen superar en ningún caso os prazos establecidos pola lexislación vixente.
Do mesmo xeito, terá unha proba deles proporcionando un recibo por escrito, en papel ou en calquera outro soporte duradeiro.
Do mesmo xeito, a Comisión Europea ofrece unha plataforma para a resolución de conflitos en liña á que pode acceder aquí:
http://ec.europa.eu/consumer/odr/